.Raha

Kuidas käituda, kui liiklustrahvi maksmine õigeks ajaks üle jõu käib

Politseiametniku määratud rahatrahvi maksmiseks vajalikud rekvisiidid on märgitud süüdlasele väljastatud või kättesaadavaks tehtud väärteootsusele.

Väärteotrahvi saab tasuda ainult pangaülekandega. Vajaduse korral saab väärteotrahvi tasuda ka sularahas, kasutades pangakontori teenust.

Väärteotrahvid tuleb tasuda tähtajaks, milleks on väärteootsusel märgitud tasumise tähtaeg (üldjuhul otsuse tegemisest 15 päeva jooksul). Tähtajaks tasumata väärteotrahvid saadab infosüsteem automaatselt ilma lisahoiatuseta kohtutäiturile sundtäitmiseks. Väärteotrahvi sundtäitmisele pööramise korral alustab kohtutäitur täitemenetlust vastaval täitemenetluse seadusele.

Kui tähtajaks tasumata jäetud väärteotrahvi sissenõudmiseks on alanud täitemenetlus, tuleb väärteotrahv tasuda täitmisteatel märgitud rekvisiitidele. Juhul kui võlgnik tasub väärteotrahvi pärast täitemenetluse algust väärteootsusel näidatud rekvisiitidele, siis kohtutäitur seda tasumise infot ei tea ning võib trahvisumma inkasseerida võlgniku pangakontolt. Trahvi sundtäitmisele pööramine tähtajaks tasumata jätmise tõttu põhjustab võlgnikule alati lisakulusid, kuna võlasummale lisandub kohtutäituri tasu. Seepärast on mõistlik tasuda trahv hiljemalt karistusotsuse jõustumise kuupäevaks või taotleda selle edasilükkamist. Selleks tuleb kontakteeruda väärteootsuse allkirjastanud kohtuvälise menetlejaga, kelle kontaktandmed on märgitud väärteootsusele ning leppida rahatrahvile kokku uus maksetähtaeg.

Your browser does not support the canvas element.