.

Komisjon asus enim rikkuvaid veofirmasid rangemalt karistama

Transpordiametis toimunud autokaubaveo komisjonis vaadati läbi haldusmenetluses olevate vedajate selgitused ning neljateistkümne vedaja suhtes tegi autokaubaveo komisjon otsused.

Kokku oli rikkujaid 25, kellest 10 osas tegi komisjon ettepaneku haldusmeetmete kohaldamiseks (ühe või kahe sõiduki tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatamine üheks kuni kolmeks kuuks), 4 osas tegi komisjon ettepaneku Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA), või Tööinspektsiooni poolt täiendava kontrolli läbiviimiseks ning 11 osas tegi ettepaneku menetlus lõpetada meetmeid rakendamata. 

Komisjon pööras erilist tähelepanu nendele ettevõtetele, kelle rikkumiste hulgas oli sõidumeerikuga manipuleerimist, sest väsinud juhid on suur oht meie maanteedel. 

Tuvastatud raskematest rikkumistest esineski kõige enam autojuhi sõidu- ja puhkeaja ning sõidumeeriku kasutamise nõuete rikkumisi, auto või autorongi lubatud täismassi olulisel määral ületamisi ja veo teostamist tehnonõuetele mittevastava sõidukiga. Mitmed vedajad olid autovedude korraldamisel kasutanud kohustusliku ameti- või täienduskoolituseta autojuhte.

Haldusmenetlused algatati, et selgitada välja, kas ja kuidas tuleks lisanduvaid meetmeid rikkujate suhtes rakendada. Menetluste raames oli vedajatel võimalus esitada kirjalik selgitus õigusrikkumiste ja vedaja poolt tarvitusele võetud tegevuste kohta, et edaspidi rikkumisi vältida.

Alates 2021. aastast on MMKM volitanud autoveoseaduse § 19 alusel Transpordiametit tegema otsuseid tegevusloa ja tegevusloa ärakirja kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise osas. Tegevusluba tõendab selle omaja õigust korraldada tasulist veosevedu. Tegevusloa kinnitatud ärakiri tõendab sellele kantud registreerimisnumbriga autoga tasulist veosevedu.Tasuline veosevedu on kehtiva tegevusloa ja tegevusloa ärakirjata keelatud.

Autokaubaveo komisjon on moodustatud Transpordiameti peadirektori käskkirjaga ning komisjoni töö eesmärk on vaadata läbi ja kontrollida autovedude korraldust reguleerivate õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepete autoveoalaste rikkumiste juhtumid. Lisaks on komisjoni eesmärgiks teha raskete autoveoalaste rikkumiste ja korduvate teekasutustasu nõuete rikkumiste ilmnemisel ettepanekuid rikkuja suhtes haldusmeetmete rakendamiseks, et tagada autovedudel aus konkurents, liiklusohutuse tõhustamine ja õigusaktide järgimine.

Komisjoni kuuluvad Transpordiameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tööinspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ja Autoettevõtete Liidu esindajad.

Your browser does not support the canvas element.