.

Transpordiamet tõstab juulist riigilõive

1. juulist muutuvad mitmete Transpordiameti pakutavate teenuste riigilõivud, mis on viimased 15 aastat püsinud samal tasemel ning ei kata enam toimingute kulusid.

Sõidukite valdkonna riigilõivusid muudeti viimati 2014. aastal, kui peale euro kasutuselevõttu ümardati summad täisnumbrini. Enne seda toimus põhjalikum muutus 2009. aastal.

Riigilõivuseaduse eest vastutab Rahandusministeerium, kes otsustas need 2023. aastal üle vaadata ning muudatused jõustuvad valdavalt 1. juulil 2024. 

Liiklusregistri toimingud

Mootorsõidukijuhi eksamid

ToimingTaotlemine büroos (EUR)Taotlemine e-teeninduses (EUR)
B-kategooria juhtimisõiguse taotlemine (juhiluba + teooria- ja sõidueksam)113(33 + 30 + 50)103(23 + 30 + 50)
Teooriaeksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine    (sh mopeed)3030
Sõidueksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine Transpordiameti valduses oleva B-kategooria autoga          5050
Sõidueksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine muu eksamisõidukiga, mis ei ole Transpordiameti valduses olev sõiduk (sh mopeed)50

Juhiload

ToimingTaotlemine büroos (EUR)Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Esmase juhiloa, juhiloa väljastamine või vahetamine3323
Rahvusvahelise juhiloa väljastamine või vahetamine       33
Esmase juhiloa või juhiloa väljastamise eest kiirtellimuse korras ülejärgmiseks tööpäevaks               6350
Esmase juhiloa või juhiloa taotlemine seoses füüsilise isiku isikuandmete muutmisega, kui sellele eelneb muudatus rahvastikuregistris               1612
Piiratud juhtimisõigusega juhiloa väljastamine20
Varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud esmase juhiloa, juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, piiratud juhtimisõigusega juhiloa väljastamine (pädeva asutuse tõendi olemasolul)7

Digitaalse sõidumeeriku kaart

ToimingTaotlemine büroos (EUR)Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi ja kontrollikaardi väljastamine, uuendamine, asendamine6045
Sõidumeerikukaardi vahetamine riigilõivuseaduse § 20 lõikes 2 sätestatud juhul40

Teabe väljastamine

ToimingTaotlemine büroos (EUR)
Ühekordse taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmete väljavõtte või muu dokumendi väljastamise eest                    10 eurot iga töötunni eest

Muud dokumendid

ToimingTaotlemine büroos (EUR)Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuse väljastamine40
Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljastamine2013

ADR

ToimingTaotlemine büroos (EUR)Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi (ADR) eksami vastuvõtmine    4040
Autojuhi ADR koolitustunnistuse väljastamine               4030
Ohutusnõuniku eksami vastuvõtmine   40
Ohutusnõuniku tunnistuse väljastamine               40

Pädevustunnistus

ToimingTaotlemine büroos (EUR)
Pädevustunnistuse väljastamine (veoautojuht, bussijuht)             40

Veesõidukijuhi dokumendid

ToimingTaotlemine büroos (EUR)Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamine             3525

Vedurijuhiluba

ToimingTaotlemine büroos (EUR)
Vedurijuhiloa taotluse läbivaatamine ja väljastamine26
Vedurijuhiloa uuendamise taotluse läbivaatamine ja väljastamine26
Vedurijuhiloa duplikaadi väljastamine15
Vedurijuhi teooriaeksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine30

Tegevusluba

ToimingTaotlemine büroos (EUR)
Autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine120
Autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa täiendava koolitusliigi taotluse läbivaatamine60
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine120
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa täiendava koolitusliigi taotluse läbivaatamine60
Veokorraldusjuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine120

Sõidukiga seotud toimingud

Registreerimine

ToimingTaotlemine büroos (EUR)
Ratastraktori, liikurmasina, nende haagiste ja väikelaeva kontrollimiseks Transpordiameti spetsialisti kohalekutsumine Eesti piires ** Iga ratastraktori, liikurmasina ja nende haagise või väikelaeva kontrollimise eest.40
Tähtajaline registreerimine (lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv)350
Mopeedi registreerimine (lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv)25
Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimine100
Jeti registreerimine100

Omanikuvahetus

ToimingTaotlemine büroos (EUR)Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Mootorsõiduk või tema haagise omanikuvahetus7155
Maastikusõiduki omanikuvahetus2518
Mopeedi omanikuvahetus1510
Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanikuvahetus6550
* Kui soovitakse uut registreerimismärki, lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv.

Tüübikinnituse toimingud

ToimingTaotlemine büroos (EUR)
Toote tüübikinnitussertifikaati taotleva tootja esmane hindamine400
Toote tüübikinnitussertifikaadi väljastamine125
Toote tüübikinnitussertifikaadi laienduse väljastamine125
Toote tüübikinnitusele vastavuse kontrollimine80
Tehniliseks teenistuseks määramine400
Sellise tehnilise teenistuse määramine, mille nõuetele vastavust on hinnanud akrediteerimisasutus 80
Tehnilise teenistuse pädevuse ulatuse laiendamine 80
Tootja rahvusvahelise valmistaja koodi ehk WMI-koodi omistamine   400
Kiirestiriknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate eriveokite kokkuleppe (ATP) kohase tunnistuse taotluse läbivaatamine 100

Registriandmete muutmine

ToimingTaotlemine büroos (EUR)Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Muudatused omaniku või sõiduki andmetes, kasutaja lisamine või ärajätmine, registreerimismärgi vahetus *2518
Muudatused veesõiduki omaniku või veesõiduki andmetes20
Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine2518
Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud, pädeva riigiasutuse tõendi esitamisel või tehnoülevaatuse märgete lahtrite täitumisel12
* Kui soovitakse uut registreerimismärki, lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv.

Registreerimismärgi väljastamine

ToimingTaotlemine büroos (EUR) Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Üldkasutatav autode registreerimismärk65
Üldkasutatav autode registreerimismärk vähendatud mõõtmetega65
Üldkasutatav auto ja haagise registreerimismärk üksikkorras avalduse alusel (kui tellitakse rohkem kui kümnele autole, siis iga sõiduki eest 155 eurot)540
Eritellimusel valmistatud registreerimismärk1560
Mootorratta, maastikusõiduki ja haagise registreerimismärk35
Mootorratta ja maastikusõiduki registreerimismärk üksikkorras avalduse alusel270
Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk35
Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk üksikkorras avalduse alusel270
Mopeedi registreerimismärk15
Autode transiitmärk70
Mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärk70
Vanasõiduki ja selle haagise registreerimismärk65
Vanasõiduki (mootorratas, mopeed, maastikusõiduk) ja selle haagise registreerimismärk35
Teisaldatav registreerimismärk235
Registreerimismärgi duplikaat (1 tk)15
Transpordiameti e-teenuste infosüsteemis olemasolevate registreerimismärkide seast valitav mopeedi registreerimismärk150
Transpordiameti e-teenuste infosüsteemis olemasolevate registreerimismärkide seast valitav auto üldkasutatav või vähendatud mõõtmetega või haagise, mootorratta või maastikusõiduki registreerimismärk300

Teabe väljastamine

ToimingTaotlemine büroos (EUR)
Liiklusregistrisse kandmise aluseks oleva dokumendi kinnitatud ärakiri3
Ühekordne taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmetest väljavõtte või muu dokumendi väljastamine10 eurot iga töötunni eest

Merenduse toimingud

Meresõiduohutuse seaduse alusel tehtavad toimingud

ToimingTaotlemine büroos/e-teeninduses (EUR)
Lootsi kvalifikat-sioonieksami ja lootsitasõidu eksami vastuvõtmineLootsi kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise eest300
Lihtsustatud korras lootsi kvalifikatsiooni-eksami vastuvõtmise eest250
Lootsitasõidu eksami vastuvõtmise eest550
Lootsitasõidu eksami teoreetilise osa vastuvõtmise eest250
Kui loots või lootsitasõidu loa taotleja ei soorita eksamit, tasutakse uue eksami vastuvõtmise eest riigilõivu punktides 1 – 4 sätestatud määras.
Laevale, lootsile ja laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorile tunnistuste väljastamineLootsi (mereloots, vanemmereloots, sadamaloots, avamereloots) kutsetunnistuse või lootsitasõidu loa väljastamise eest30
Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori või vanemoperaatori kutsetunnistuse, teenistusraamatu või teenistusraamatu kinnituslehe väljastamise eest30
Laevapere liikme kutseeksami vastuvõtmineLaevapere juhtkonna liikme kutseeksami vastuvõtmise eest75
Laevapere reakoosseisu liikme kutseeksami vastuvõtmise eest50
Laevapere liikmele välisriigis väljastatud meresõidudiplomi puhul kutseeksami vastuvõtmise eest300
Kui laevapere liige ei soorita kutseeksamit, tasutakse uue kutseeksami vastuvõtmise eest riigilõivu punktides 1 – 3 sätestatud määras.
Välisriigi laevapere juhtkonna liikme eksami vastuvõtmine töötamiseks Eesti lipuga laevalEesti merendusalaste õigusaktide tundmise eksami vastuvõtmise eest75
Kui välisriigi laevapere juhtkonna liige ei soorita eksamit, tasutakse uue eksami vastuvõtmise eest riigilõivu punktis 1 sätestatud määras.
Laevapere liikmetele diplomite ja tunnistuste väljastamineLaevapere liikme meresõidudiplomi väljastamise eest60
Siseveelaeva laevajuhi diplomi väljastamise eest30
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 750 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku ja mehaaniku tunnistuse puhul35
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistuse puhul30
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistuse puhul30
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistuse puhul30
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest raadioside operaatori või piirangutega raadioside operaatori tunnistuse puhul30
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest laevaelektriku, vanemmadruse, vahimadruse, madruse, siseveelaeva madruse, laevamotoristi, vanemmotoristi, laeva külmutusseadmete masinisti, kiirvalvepaadi vanema, päästevahendite ja valvepaadi vanema, päästeparve vanema või laevakoka tunnistuse puhul 30
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest laeva turvaülema tunnistuse puhul 30
Laevapere liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe ja siseveelaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe väljastamise eest30
Välisriigi laevapere liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe ja välisriigi siseveelaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe väljastamise eest60
Laevapere liikme täiendusõppekursuse läbimist tõendava tunnistuse väljastamise eest30
Laevapere liikme soodustusloa väljastamise eest60
Eelnevalt nimetamata tunnistuste väljastamise eest100
Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamine30
Veesõiduki tehniline ülevaatusLaeva, väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilise ülevaatuse eest100 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte alla 25 euro ja mitte üle 2900 euro
Reederi ja laeva meresõidu-ohutusalane auditeerimineReederi ja laeva meresõiduohutusalase auditeerimise ja auditeerimisele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro alalise tunnistuse väljastamise korral ning mitte üle 1100 euro ajutise tunnistuse väljastamise korral
Laeva turvaülevaatusLaeva turvaülevaatuse eest220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro alalise tunnistuse väljastamise või pikendamise korral ning mitte üle 1100 euro ajutise tunnistuse väljastamise korral
Laeva turvaplaani ja selle muudatuste läbivaatamise eest220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1100  euro.
Laevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatusLaevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatuse ja ülevaatusele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro alalise meretöötunnistuse väljastamise korral ning mitte üle 1100 euro ajutise meretöötunnistuse väljastamise korral
Kemikaalitankeri lastioperatsioonide ülevaatus220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro
Laevale, reederile, lootsile ja laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorile tunnistuse, loa ja kinnituslehe väljastamineLaevale või reederile meresõiduohutust või keskkonnaohutust tõendava tunnistuse, sõidukõlblikkuse tunnistuse, mõõtekirja, vastavuse tunnistuse, ajutise vastavuse tunnistuse, meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse, ajutise meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse, turvatunnistuse, ajutise turvatunnistuse, ohutu mehitatuse tunnistuse, reisijateveo tunnistuse, siseveelaeva reisijateveo tunnistuse, ajaloolise laeva tunnistuse, laadungimärgi tunnistuse, tunnistuse „Laevaandmete alaline register” või ühekordse ülesõiduloa väljastamise eest9 eurot iga lehekülje eest
Laeva tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamine ja kooskõlastamine220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro
Laevale tunnistuste ja tõendite väljastamise aluseks oleva dokumentatsiooni läbivaatamine220 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 3400 euro

Sadamaseaduse alusel tehtavad toimingud

ToimingTaotlemine e-teeninduses (EUR)
Sadamarajatise esmase, korralise ja täisülevaatuse tegemine150
Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüs ning turvaplaanSadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsi läbiviimise ja selle aruandesse muudatuste tegemise eest200 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 1000 euro
Sadama ja sadamarajatise turvaplaanide ja nende muudatuste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu200 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 1000 euro
Turvaettevõtja tegevusloa taotluse läbivaatamine150
Sadama sadamaregistrisse kandmine ja sadamaregistri kande muutmineSadama sadamaregistrisse kandmise eest200
Sadamaregistri kande muutmise eest20
Your browser does not support the canvas element.