.Kiirus

Uued kiiruserežiimid Rannapungerja ja Lemmatsi lõikudel

Reedel, 8. novembril 2019 langetatakse Rannapungerja ja Lemmatsi lõikudel piirkiirust praegusest 80 km/h 60-70 km/h peale.

„Piirkiiruse langetamine parandab piirkondade liiklusohutust,“ ütleb Maanteeameti stra-teegilise planeerimise osakonna analüütik Maria Pashkevich. Mõlemas piirkonnas langetatakse piirkiirust eelkõige ohutuse tagamiseks, kus Lemmatsi piirkonnas on tegemist linnalähialaga ning Rannapungerjas ei ole jalakäijad mootorsõidukite liiklusest eraldatud. „Autojuhil on suuremal kiirusel keerulisem ohtu ette näha ja seda vältida,“ lisas Pashkevich.

Rannapungerja piirkonnas on kergliiklejate liiklus hooajaline, mistõttu langetatakse piirkiirus 60 km/h peale. Lemmatsi piirkond on kiiresti arenev ja tihedalt asustatud linnalähiala, mistõttu alandatakse piirkiirust 60-70 km/h peale.

Maanteeametis on sobilike kiirusrežiimide kavandamiseks ja määramiseks loodud sõidukiiruste töögrupp, mille ülesanne on liikuvusvajaduste rahuldamiseks tagada ohutu ja efektiivne liikluskeskkond. Käesoleva aasta augustis teostati pilootprojekti käigus liiklusohutuse inspekteerimine neljal testlõigul. Nendes kohtades oli muudetud kehtivat liikluspiirangut rohkem kui 10km/h. Neist kahel lõigul ei tuvastatud kiiruse suurendamisest tulenevalt olulist riskitõusu. Kahel lõigul, Rannapungerja ja Lemmatsi, tuvastati inspekteerija arvates oluline riskitõus.

Rannapungerja lõigul tajusid riski tõusu ka kohalikud elanikud ja andsid sellest märgukirjaga Maanteeametile teada. „Rannapungerja lõik on väga hea näide sellest, kuidas eri liiklejagruppide huvid vastanduda võivad“, ütles Maria. Põhimaanteel liikleja ootab, et ta saaks kiirelt Jõhvist Tartusse, teeäärsed elanikud soovivad ohutult tee ääres liigelda ja teed ületada. Ühegi inimese hukkumine või raske vigastus ei ole aktsepteeritav ning peame lähtuma nõrgema osapoole liiklusohutusest.

Your browser does not support the canvas element.