.Maantee

Eeskirju rikkunud veoettevõtteid asutakse karistama

Selle aasta teises pooles algatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) haldusmenetluse 12 ettevõttele, kelle autovedude kontrollimisel on tuvastatud korduvaid raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi, mille eest on vedajat või tema autojuhti karistatud. Sel kolmapäeval tegi MKM-i nõustav autokaubaveo komisjon ettepanekud, kuidas mõjutada korduvrikkujaid edasistest rikkumistest hoiduma.

Tuvastatud raskematest rikkumistest levinumad olid autojuhi poolt sõidumeeriku töö häirimine, kehtiva tehnoülevaatuseta sõiduki kasutamine ning autorongi lubatud täismassi ülekoormamine. Samuti polnud mitmed autojuhid läbinud kohustuslikku ametikoolitust.

Haldusmenetlused alustati, et selgitada välja, kuidas korduvate rikkumistega vedajaid mõjutada rikkumistest hoiduma. Menetluste käigus oli vedajatel võimalus esitada MKM-ile selgitus rikkumiste ja ettevõttes kasutusele võetud abinõude kohta, et tulevikus vigu vältida. Vedajate esitatud selgitusi arvesse võttes tegi autokaubaveo komisjon 11. novembril ettepanekud 12 vedaja osas.

Ühele vedajale, kelle vedudel tuvastati korduvaid raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi, otsustas komisjon teha ettepaneku MKM-ile peatada tegevusloa üheks kuuks, mille jooksul ei või ettevõte ühtegi tasulist veosevedu korraldada.

Viiele vedajale, kelle vedudel tuvastati korduvaid raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi, otsustas komisjon teha MKM-ile ettepaneku peatada vedaja kasutuses oleva ühe või kahe mootorsõiduki tegevusloa kehtivus üheks kuuks. Sel perioodil ei ole võimalik vedajal ka uuele sõidukile tegevusluba anda.

Ühele vedajale, kelle autovedudel oli tuvastatud autojuhi sõidu- ja puhkeaja nõuete raskeid rikkumisi, otsustas komisjon teha Tööinspektsioonile ettepaneku kontrollida ettevõttes põhjalikumalt autojuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuetest kinnipidamist.

Ühele vedajale, kelle vedudel tuvastati korduvaid raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi, otsustas komisjon teha MKM-ile ettepaneku vedajale ettekirjutuse tegemiseks.

Ülejäänud 4 vedaja õigusrikkumiste suhtes pidas autokaubaveo komisjon haldusmeetmete rakendamist ebaproportsionaalseks. 

Autokaubaveo komisjon on moodustatud majandus- ja taristuministri käskkirjaga ning komisjoni töö eesmärk on vaadata läbi ja kontrollida autovedude korraldust reguleerivate õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepete autoveoalaste rikkumiste juhtumid ning teha raskete autoveoalaste rikkumiste ja korduvate teekasutustasu nõuete rikkumiste ilmnemisel pädevatele asutustele ettepanekuid rikkuja suhtes asjakohaste haldusmeetmete rakendamiseks, et tagada autovedudel aus konkurents, liiklusohutuse tõhustamine ja õigusaktide järgimine. Komisjoni kuuluvad MKM-i, Tööinspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ja Autoettevõtete Liidu esindajad.

Your browser does not support the canvas element.