.Mustakivi tee lõpp (Foto: Google maps)

Enamik Pirita elanikke toetab Mustakivi tee pikenduse rajamist

Juba paarkümmend aastat on Tallinnal olnud plaan rajada 1,2 kilomeetrine Mustakivi tee pikendus Narva mnt ja Kose tee vahelisele lõigule, mis on Lasnamäe linnaosast algav avalikult kasutatav jaotustänav kuni Kose teeni Pirita linnaosas.

Aasta lõpus viis uuringufirma Rait Faktum&Ariko läbi tallinlaste rahuloluküsitluse, kus muu hulgas küsiti ka Pirita ja Lasnamäe elanike suhtumist Mustakivi tee pikenduse rajamisse. Uuringust selgub, et 66% Pirita elanikke toetab tee rajamist ja vastu on 13 %. Kokku toetab Pirita ja Lasnamäe elanikest 49% täielikult ja 31% pigem toetab (kokku 80%) Mustakivi tee pikenduse ehitamist Pirita ja Lasnamäe vahel. Mittetoetajaid on 3% ja seisukohta ei ole kujundanud või pole teemaga kursis 17% nende linnaosade küsitluses osalenud elanikest. Uuringu kohaselt ei ole seisukohta noorematel inimestel (34%) ja vanimas rühmas (29%).

Küsimus Mustakivi tee pikenduse rajamise kohta lisati küsitlusse seetõttu, et see on piritalastele väga oluline ja et linnaosa elanike hääl ei jääks tahaplaanile.

Jaanuari keskel algatas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet Mustakivi tee pikenduse rajamisega kaasnevate mõjude välja selgitamiseks keskkonnamõju hindamise. Kavandatav Mustakivi tee pikendus on Narva maantee ja Kose tee vaheline lõik pikkusega 1,2 kilomeetrit. Selleks aastaks on Tallinna eelarves Mustakivi tee pikenduse rajamisega seotud ettevalmistustöödeks 600 000 eurot. Mustakivi läbimurde rajamine maksab 20,6 miljonit eurot.

Tallinlaste rahulolu uuringu küsitlus viidi läbi 9. novembrist kuni 18. detsembrini 2020. Küsitluse viis läbi uuringufirma Rait Faktum&Ariko Tallinna linnakantselei tellimusel.

Mustakivi tee pikenduse rajamisega kaasnevate mõjude välja selgitamiseks on Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet algatanud keskkonnamõju hindamise. 

Samuti hinnatakse, kuidas võib tee ehitus mõjutada looduskeskkonda, sest kavandatav tee läbib kaitsealust looduse üksikobjekti Maarjamäe paekallast ja selle kaitsevööndit 50 meetri ulatuses.

Keskkonnaameti seisukoht on, et Mustakivi tee pikendus rajatakse klindi piirkonda juhul, kui projekteerimise käigus leitakse tee tehniline lahendus, mille rakendamisega ei kaasneks mingisuguseid negatiivseid mõjusid kaitsealusele Maarjamäe paekaldale ega piirkonna veerežiimile.

Your browser does not support the canvas element.