.

Tegid väikese avarii ja mõtlesid, et tõmbaks vaikselt uttu? Politsei selgitab, mis sinuga edasi juhtub

Sul juhtus liiklusõnnetus ja mõtled, et hiiliks vaikselt minema? Mõtle veel…

👉 Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju. Ka postile, tõkkepuule, aiale jne otsasõit on liiklusõnnetus, kui selle tulemusena on tekkinud vararaline kahju. Ka siis, kui sõidad jalgratta või kergliikuriga kellelegi/millelegi otsa ja tekkis kahju/vigastus, on tegu liiklusõnnetusega.

Kuidas käituda, kui liiklusõnnetus piirdub vaid varalise kahjuga-

👉 Lahkarvamuse korral, kui varalise kahju saaja ei ole teada, varalise kahju tekitajat ei ole sündmuskohal või varaline kahju tekkis loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel, tuleb liiklusõnnetusest KOHE teatada politseile ja tegutseda vastavalt politsei korraldusele.

👉 Liiklusõnnetusest ei ole vaja politseile teatada, kui on täidetud KÕIK järgmised tingimused:

✔️ inimesed liiklusõnnetuses vigastada ei saanud või liiklusõnnetuses osalenud inimesed ei nõua ise oma tervise kontrolli;

✔️ liiklusõnnetuses osalenud juhid või juht ja varalise kahju saajad on juhtumi põhjusi hinnates varalise kahju tekitamise vastutuse küsimuses ühel meelel;

✔️ hilisemat identifitseerimist võimaldaval viisil on loetletud kõikide liiklusõnnetuses osalenud inimeste andmed;

✔️ nimetatud on varalise kahju tekitamise eest vastutav isik;

✔️ liiklusõnnetuses osalenud juhid või juht ja varalise kahju saajad on punktides 2–4 loetletud asjaolud kirjalikult vormistanud ja sellele alla kirjutanud.

Millised on võimalikud tagajärjed liiklusõnnetusest teatamata jätmise ja lahkumise korral:

👉 LS § 236 lg 1- Liiklusõnnetuses osalenud sõiduki juhi poolt liiklusõnnetusest politseile teatamise nõuete rikkumise eest, kui teatamine oli kohustuslik, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (s.o 1200 eurot), arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni.

👉 LS § 237 lg 1- Liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemise või liiklusõnnetuses kannatada saanud abitus seisundis oleva inimese abita jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (s.o 1200 eurot), arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kahekümne nelja kuuni.

NB! Liiklusõnnetuse põhjustamine ja sündmuskohalt lahkumine on kaks eraldi tegu ning nende eest määratakse eraldi karistused. Lisaks tasub arvestada sellega, et tulenevalt liikluskindlustuse seaduse § 53 lg 1 p 2 sättest on kindlustusandjal õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt.

Ära tee teistele seda, mida ei soovi, et keegi Sulle teeks. Liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumine on raske rikkumine ka siis, kui tekitatud kahju on väike.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.