.Parkimine

Uutes elamurajoonides saab olema kergem parkida

Tallinna linnavolikogu kehtestas uued parkimiskohtade arvu normid, mida hakatakse rakendama uute detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste alusel koostatavates ehitusprojektides.

Uusi norme ei rakendata juba vastuvõetud või kehtestatud detailplaneeringutele ega väljastatud projekteerimistingimuste alusel koostatavatele ehitusprojektidele. Erandiks on olukorrad, kui detailplaneeringus on viide vajadusele rakendada neid norme ehitusprojekti staadiumis.

Uute normide kehtestamise tingis vajadus määrata kindlaks nüüdisaegsed minimaalsed ja maksimaalsed parkimiskohtade normid. Arvestades senist ehitiste tihedust, taristut ja ühistranspordiühendusi, määrati südalinnale, kesklinnale, vahevööndile ja äärelinnale eri normid. Seni lähtuti parkimiskohtade normi rakendamisel „Tallinna parkimise korralduse arengukavast aastateks 2006–2014“.

Tänava peamine eesmärk on tagada liikumisvõimalus, mitte kompenseerida parkimiskohtade vähesust uusarenduste piirkonnas. Parkimiskohtade arvule esitatavad nõuded edastavad arendajatele sõnumi, et linnatänav on kõigile liikumiseks mõeldud ja seal parkimine riivab teiste liiklejate huve, mistõttu on otstarbekas tagada kohalikele elanikele vajalikud parkimiskohad sõidukiomanikele ja nende kasutajatele kuuluval kinnistul.

Uued normid võimaldavad tagada planeeringute ja projekteerimise menetlemise ühetaolisuse ja läbipaistvuse ning täita paremini Tallinna linnale kui teeomanikule liiklusseadusega pandud ülesandeid.

Your browser does not support the canvas element.