.

Avalik sektor plaanib hakata hankima vaid keskkonnahoidlikke sõidukeid

Keskkonnaministeeriumil on kavas peagi kehtestada nõue, et avalik sektor ning riigiettevõtted hakkaksid hankima ainult keskkonnahoidlikke busse, veokeid ja sõiduautosid.

Plaanitav määrus seaks avaliku sektori ja riigiettevõtete hankijatele kohustuse võtta maanteesõidukite riigihangete puhul arvesse maanteesõiduki või teenuse kogu kasutusiga hõlmavat energia- ja keskkonnamõju, sealhulgas energiatarbimist ning CO2 ja saasteainete heidet.

Määrus puudutaks ka teenuseid, näiteks maantee ühistransporditeenuseid, eriotstarbelisi sõitjate autoveo teenuseid, sõitjate sõiduplaanivälist vedu, samuti spetsiifilisi posti- ja pakiveoteenuseid ning jäätmekogumisteenuseid.

Keskkonnaministeerium saatis määruse eelnõu kooskõlastusringile ja ootab nüüd huvirühmade tagasisidet.

Määrus peaks mõjuma sütitavalt keskkonnahoidlike ja energiatõhusate maanteesõidukite turule, suurendama transpordisektori panust Eesti kliima- ja energiapoliitikasse, edendama kohalike taastuvate transpordikütuste, nagu näiteks biogaasi ja biometaani kasutuselevõttu ning kiirendama rohelise vesiniku kasutuselevõttu.

Määrus peaks suurendama keskkonnahoidlike kütuste nõudlust, sest ühistranspordis võiks edukalt kasutada kohalikust toorainest toodetavat biometaani ja biogaasi või vesinikku.

Biometaan ja biogaas on kasutatavad ka teistes tootmistes, nt soojatootmises, ning nende transpordiks vajalikku infrastruktuuri saaks hiljem kasutada omakorda üleminekul vesinikule.

Turuprognooside kohaselt jätkub keskkonnahoidlike maanteesõidukite ostuhinna langus. Väiksemad käitamis- ja hoolduskulud muudavad nende omamise kogukulu juba praegu konkurentsivõimeliseks. Eeldatav hinnalangus vähendab eelseisval aastakümnel keskkonnahoidlike maanteesõidukite turul kättesaadavuse ja kasutuselevõtu tõkkeid veelgi.

Muudatusi toetavad ka mitmed teised kaasnevad arengud, näiteks uutes elamutes elektrisõidukite laadimisvõrgustiku rajamise kohustus, mis lihtsustab oluliselt elektriliste kergsõidukite kasutamist.

Your browser does not support the canvas element.