.Bolt elektritõukeratas

Elektritõukerattal liiklemine tuleb seadusega reguleerida

Tallinna linnavalitsus on seisukohal, et liiklusseadusesse tuleb lisada tõukerattaga liiklemise regulatsioon, sest praegu ei ole teised kergliiklejad suurt kiirust arendavate elektritõukerataste eest piisavalt kaitstud.

Kehtiva liiklusseaduse redaktsiooni kohaselt tuleb tõukerattal liiklejale kohaldada jalakäija kohta käivaid sätteid – ka tõukeratast kasutav liikleja loetakse jalakäijaks. Tõukeratta legaaldefinitsioon liiklusseaduses aga puudub. Ka ei reguleeri liiklusseadus elektritõukeratastega seonduvat, mistõttu loetakse jalakäijaks ka elektritõukeratast kasutavat liiklejat. Faktiliselt ei kohaldu elektritõukeratastele ei tasakaaluliikuritele ega jalgratastele kehtivaid sätted ning elektritõukerattal sõitjad saavad liigelda jalgteel ja ülekäigurajal ilma igasuguseid nõudeid järgimata.

„Tallinna linn on seisukohal, et liiklusseadust on vajalik muuta selliselt, et elektritõukerataste kasutamisele seatakse tasakaaluliikuri juhile sätestatuga sarnased piirangud. Kõnealune muudatus aitaks tagada jalakäijate ohutuse kõnniteedel,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Jalgsi ja elektritõukerattal kulgejate vahel on juba liiklusõnnetusi ette tulnud, mille tagajärjed võimaldavad järeldada, et elektritõukeratastel liiklevatest isikutest lähtub arvestatav ohufaktor.“

Tallinna linn teeb ettepaneku täiendada Liiklusseaduse § 2 tõukeratta definitsiooniga selliselt, et tõukerattaks oleks liigitatav ka mootoriga tõukeratas. „Tõukeratta maksimaalseks lubatud sõidukiiruseks tuleks sätestades kuni 20 km/h ja ühtlasi võrdsustada liiklusseaduse sätetes tõukeratas tasakaaluliikuriga,“ ütles Novikov. „Turvalisuse tagamiseks oleks samuti mõistlik täiendada nõudeid selliselt, et kiivri kandmise kohustus laieneks ka alla 16-aastasele elektritõukeratturile.“

Märgitud muudatuste tulemusena kohalduks ka tõuke- ja elektritõukeratturitele keeld kõnniteel, jalgteel ning jalgratta- ja jalgteel sõites jalakäijat ohustada või takistada ning kohustaks neid jalakäija vahetus läheduses sõitma jalakäija tavakiirusega.

Lisaks jalakäija ja jalgratta definitsioonile tuleks seaduses eraldi kehtestada ka tõukeratta legaaldefinitsioon koos tõukeratastele, sh elektritõukeratastele esitatavate nõuetega ja nendega liiklemise regulatsiooniga.

Your browser does not support the canvas element.