.

Haljala ja Kukruse vahele tuleb neljarealine maantee

Valitsuse otsusega algatatakse Tallinn-Narva maantee Haljala-Kukruse lõigule riigi eriplaneering 2+2 ristlõikega tee rajamiseks. Trassi valmimise vastu on täna laialdane huvi, planeeringu kehtestamiseni loodetakse jõuda kuue aastaga.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul tuntakse teelõigu planeerimise vastu suurt avalikku, riiklikku ja rahvusvahelist huvi. „Tallinn-Narva maantee on üks meie transpordivõrgustiku põhimaanteedest ja seetõttu riiklikult oluline objekt,“ rääkis minister. „Siin on huvid nii transiidi, rahvusvahelise kaubanduse kui ka riigikaitselisest vaatest ning kindlasti muutuks ka liiklus sel lõigul Lääne- ja Ida-Virumaa inimeste jaoks sujuvamaks.“

67 000 ha suurune planeeringuala hõlmab Haljala, Rakvere, Viru-Nigula, Vinni, Lüganuse, Jõhvi ja Toila valdu ning Rakvere ja Kohtla-Järve linnu. Sealset Haljala-Kukruse lõiku läbib praegu kaherealine maantee, ent rahandusministeeriumi eriplaneeringute nõuniku Siim Orava hinnangul tingivad tänane liikluskoormus ja üle-euroopalistele transpordivõrgustiku teedele seatud nõuded vajaduse neljarealise tee järele. „Seda enam, et 2+2 maantee kulgeb juba Tallinnast Haljalani ja Kukruselt Jõhvi. On aeg ka vahepealne maanteeosa vajadustele vastavaks planeerida,“ märkis Orav.

Teelõigule algatatakse riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hinnang, et kavandada maantee kuni kiirusele 120 km/h. Planeeringu tulemusel valmib terviklik ruumilahendus riigimaantee ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks, sh nähakse ette vajalikud trassid ja tehnovõrgud, 5G taristu, eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed, kergliiklusteed, ökoduktid, sillad jm vajalikud maakasutus- ja ehitustingimused.

Planeeringu koostamise eeldatav ajaline kestvus on kuus aastat, mil valmivad lähteseisukohad, keskkonnamõju hinnang, selguvad trassialternatiivid ning koostatakse planeeringu detailne lahendus. Eriplaneering algatati Transpordiameti taotlusel ja selle eeldatav maksumus on 3,1 miljonit eurot, mis rahastatakse ameti eelarvest.
Haljala-Kukruse eriplaneeringu koostamist ja mõjude hindamist korraldab rahandusministeerium, planeeringu kehtestab Vabariigi Valitsus.

Your browser does not support the canvas element.